Home / 本系介紹 / 學術活動 / 國際學術研討會 / 2018年臺大日本語文創新國際學術研討會
國際學術研討會
2018年臺大日本語文創新國際學術研討會
活動日期: 2018年11月17日
主 題.2018年臺大日本語文創新國際學術研討會
地 點.臺大文學院演講廳、外文系會議室
主 辦.臺灣大學日本語文學系
協 辦.臺灣大學文學院、臺灣大學日本研究中心